Advanced Retreat with Mohanji at Andrevlje, Serbia | 24th Feb – 2nd Mar 2017

You are cordially invited to our “Advanced Retreat with Mohanji” retreat held at Andrevlje in Serbia from February 24th, 2017 to March 2nd, 2017.

The “Advanced Retreat with Mohanji” retreat is essentially about YOU with the Master in a powerful natural surrounding. This Retreat welcomes all those who have been with Mohanji for at least three years and attended at least three programs organised by Mohanji Foundation.

So what is expected of you? Just be yourself and express your true self. Mohanji says that, “Spiritual life means being YOU. Being Natural. Connecting to yourself. Recognising, understanding and merging with yourself”. The Master comes in handy provided you know how to use Him to reach yourself. This retreat is an opportunity for you to be in silence, to start entering your inner space and seek within. In order to provide sufficient time for profound inner cleansing and transformation, the retreat will be longer than usual – 6 days in total. Over 6 blissful days, you will be able to concentrate on cleansing your inner self and unwind from your fast-paced daily life. 

Morning yoga will be conducted as per the schedule of the Himalayan School of Traditional Yoga (HSTY) under the skillful guidance of Devi Mohan. Through early morning water therapy, yoga, pranayama, kriyas, yagna, sitting and walking meditation, inner cleansing will be greatly enhanced. Sattvic vegan food will go hand-in-hand with the detoxing and inner cleansing. But the priceless value of ‘Advanced Retreat with Mohanji’ retreat is the real alchemy that happens in the expanded aura of the Master. In the right moment, when one is open and ready to let go, the spark in the inner space of an individual triggers true transformation. 

What is required from the participants is full-time mindfulness, receptivity and discipline with love. This Retreat is a wonderful opportunity to experience inner bliss and lightness.

The retreat is primarily focused on detoxing at all levels, through each of the five elements that constitute our body, i.e. detoxing at the:
– Cellular level: through Mohanji’s super intense “conscious breathing”, as well as other Pranayama and Shatkarma techniques (air element) skillfully guided by the Yoga Acharya Sanjay Sir from India, 
– Physical level: through Yoga asanas, Conscious Walking, selected vegan food, early morning water therapy and special Kriyas performed in the sea water (earth and water element), 
– Emotional level: through meditation, silence, blessing and forgiveness (space/mind element) tuning into unconditional love,
– Spiritual level: through Shaktipat (fire element) and traditional Yagna (ancient yogic technique of cleansing through fire), and
– Synchronicity from being in the presence of the Master, the rare blessing of being in the vibration and aura of the Source.

The daily yoga schedule for the retreat is structured in order to work on all the Pancha Tattwas, activate and balance the seven energy centres (chakras) in the body. The yoga program has uniquely structured yoga sessions that have been designed by the Himalayan School of Traditonal Yoga (HSTY) using expertise developed over decades of intensive study and painstaking research. 

Mohanji will guide us towards liberation from bindings and also help us to go beyond the mind that prevents us from having direct insights into the Absolute Truth of our Being. Throughout the retreat, Mohanji works on diluting and burning accumulated karmic baggage, and elevating and raising our frequency. The constitutional changes are extremely potent and intense. The wisdom and clarity, which can only come from the consciousness of a true Master, go a long way towards helping us maintain a peaceful, stable and happy internal space, regardless of which circumstances and environment we might find ourselves in, long after the retreat is over. 

You will have a unique opportunity to experience joy, lightness and deep cleansing and inner transformation. This is an opportunity to be guided by Mohanji through the 6 days of the retreat to establish a connection with your Self – Wouldn’t this be a real blessing for a true seeker?

For more details and queries, please email serbia@mohanji.org

* To maintain exclusivity and personal attention, we intend to keep only 60 spaces for the “Being with Mohanji” retreat in Andrevlje.
* This Retreat welcomes all those who have been with Mohanji for at least three years and attended at least three programs organised by Mohanji Foundation.
* Once our group is finalized, we will be unable to entertain queries for consideration.

To register, please fill up the online application

Register Online


Dragi Prijatelji,
Srdačno Vas pozivamo na naš Napredni Ritrit sa Mohanđijem koji će se održati na Andrevlju od 24. februara do 2. marta 2017. godine.

Po prvi put, Mohanđi će održati specijalni, intenzivniji Ritrit za one koji su učestvovali u Programima sa Mohanđijem u prošlosti i koji su duboko povezani sa Njim. Ovaj Ritrit je otvoren za one koji su povezani sa Mohanđijem minimum tri godine i koji su prisustvovali na bar tri Programa organizovanih od strane Mohanđi Fondacije.

Biće intimnije i intenzivnije u odnosu na regularne Ritrit programe zbog toga što su učesnici već povezani sa Mohanđijevom svešću i tamo su kako bi produbili tu povezanost. Sveukupan intenzitet Satsanga i meditacija će biti pojačan i procesi kroz koje će nas Mohanđi spontano voditi će biti drugačiji, pošto je grupna energija veća.

U toku ovog Naprednog Ritrita sa Mohanđijem, naš Guru će uvesti neke nove metode pročišćenja i vodiće učesnike u dublji i produženi period tišine. U osnovi Naprednog Ritrita sa Mohanđijem je intenziviranje unutrašnje tišine. Radi se o TEBI i Guruu u moćnom prirodnom okruženju i o veličini svesti Majstora pod Njegovih direktnim vođstvom i u Njegovom prisustvu.

Šta se očekuje od vas? Budite pripremljeni da izađete iz vaših zona komfora i da prigrlite tišinu kako bi probudili unutrašnje blaženstvo. Samo budite ono što jeste i izrazite svoju istinsku prirodu. Mohanđi kaže „Biti duhovan znači biti SVOJ. Biti prirodan. Povezati se sa samim sobom. Prepoznavanje, razumevanje i stapanje sa samim sobom“. Majstor nam može pomoći ukoliko znamo kako da Ga koristimo da bismo dopreli do sebe. Ovaj Ritrit je prilika da budete u tišini, da počnete da ulazite u vaš unutrašnji prostor i tražite iznutra. Kako bi obezbedili dovoljno vremena za duboko unutrašnje čišćenje i transformaciju, ovaj Ritrit će biti duži nego obično – 6 dana ukupno. U toku ovih 6 blaženih dana, moći ćete da se koncentrišete na unutrašnje čišćenje i da se sklonite od vašeg ubrzanog ritma svakodnevnog života.

Jutarnja joga biće pod veštim vođstvom joga instruktorke Devi Mohan po programu Himalajske Škole Tradicionalne Joge (HSTY).  Unutrašnje čišćenje biće znatno pojačano ranojutarnjom terapijom vodom, jogom, pranajamom, krijama, jagnama, meditacijama. Satvična veganska hrana ići će ruku pod ruku s detoksikacijom i unutrašnjim čišćenjem. Ali neprocenjiva vrednost ovog Ritrita je u istinskoj alhemiji koja se događa u proširenoj auri duhovnog Majstora. U pravom trenutku, kad je osoba otvorena i spremna da otpusti, iskra u unutrašnjem prostoru pojedinca izaziva pravu transformaciju.

Ono što se od učesnika traži jeste puna pažnja, prijemčivost i disciplina s ljubavlju. Ritrit je predivna prilika da se iskusi unutrašnje blaženstvo i lakoća.
Primarni fokus Ritrita biće na detoksikaciji na svim nivoima, kroz svaki od pet elemenata koji čine naše telo, tj. detoksikacija na:

– Ćelijskom nivou: kroz Mohanđijevo super intenzivno ”svesno disanje”, kao i kroz druge Pranajame i Šatkarma tehnike (element vazduha) kroz koje će nas vešto voditi joga instruktorka Devi Mohan.
– Fizičkom nivou: kroz joga asane, svesno hodanje, izabranu vegansku prehranu, ranojutarnju terapiju vodom
– Emocionalnom nivou: kroz meditaciju, tišinu, blagosiljanje i opraštanje (element prostora/ uma) ulazimo u bezuslovnu ljubav
– Duhovnom nivou: kroz Šaktipat (element vatre) i tradicionalnu Jagnu (drevna jogijska tehnika čišćenja kroz vatru)
– Sinhronicitet boravka u prisutnosti Majstora, retki blagoslov boravka u vibraciji i auri Izvora.

Dnevni raspored joge na Ritritu struktuisan je na način da radi na svim Panč Tatvama, da aktivira i balansira sedam energetskih centara (čakri) u telu. Program joge posebno je organizovala Himalajska Škola Tradicionalne Joge (HTSY) koristeći znanja stečena tokom decenije intenzivnih studija i mukotrpnih istraživanja.

Mohanđi će nas voditi ka oslobođenju od svih vezanosti i takođe će nam pomoći da odemo izvan uma koji nas sprečava da imamo direktne uvide u Apsolutnu Istinu našeg Bića. Tokom Ritrita, Mohanđi radi na razblaživanju i spaljivanju akumuliranog karmičkog prtljaga, i podizanju naše frekvencije. Promene u konstituciji su izuzetno moćne i intenzivne. Mudrost i jasnoća, koje mogu doći jedino iz svesti istinskog Majstora, pomažu nam da održimo miran, stabilan i radostan unutrašnji prostor, bez obzira u kojim okolnostima se nađemo, još dugo nakon Ritrita.

Imaćete jedinstvenu priliku da iskusite radost, lakoću, duboka čišćenja i unutrašnju transformaciju. Ovo je prilika da budete pod Mohađijevim vođstvom tokom 6 dana Ritrita i uspostavite vezu sa Sobom – nije li ovo pravi blagoslov za svakog iskrenog tragaoca?

Za više detalja i pitanja, molimo vas da pišete na meil serbia@mohanji.org

* Broj učesnika je ograničen na 60.
* Zbog velikog globalnog interesa, mesta će se rezervisati po redosledu prijavljivanja.
*U obzir će se uzimati samo oni koji ispunjavaju sve uslove (minimum tri godine provedene uz Mohanđija i prisustvo na bar 3 programa organizovana od strane Mohanđi Fondacije).
* Kada se grupa formira, nećemo uzimati dalje prijave u razmatranje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *