Bosnian Pyramids with Mohanji | May 2016

Bosnian Valley of Pyramids is the world complex of pyramidal buildings. It consists of the Bosnian pyramid of the Sun (Visočica), more than 220 m high (much higher than the Keops pyramid), then there is Bosnian pyramid of the Moon (Plješevica) which is 190 meters high, pyramid of Bosnian Dragon (Buci) which is 90 metres high, and cultivated highlands of the Temple of Mother Earth (Krstač) and the pyramid of Love (Čemerac).

The pyramids of the Sun, Moon and Dragon form regular equilateral triangle with the distance of 2170 meters between the tops. The orientation of the sides of all pyramids is regular, towards the cosmic North. In the conclusion of “The first international scientific conference about Bosnian valley of the pyramids” in August 2008, fifty-five leading world experts from 13 countries concluded that “Bosnian pyramids are an archeological phenomenon which needs to be intensely explored.”
The authenticity of these creations has recently been confirmed by the world experts, after many years of controversy about whether it is an ancient pyramid which is man-made or just a geological formation.

“Before all, these pyramids have played the role of GPS marker on the Earth. Pyramids in Bosnia secure energetic influence which intensifies spiritual activities”, claims the Russian pyramid scientist and builder of modern pyramidal complexes Valery Uvarov. The buildings on Visocica hill (pronounced ‘Visochitza’) are ones of the oldest on the planet, adds this archeologist.
Several other experts confirmed that at the moment it is the greatest archaeological discovery ever and the work of highly developed civilisation from the prehistorical period.

The visit to this pyramid complex includes meditations with Mohanji on the following locations:

1. UNDERGROUND LABYRINTH “RAVNE”
Visit the prehistorical underground labyrinth which consists of a network of tunnels and rooms. The tunnels are illuminated and underbuilt, with an average height of the ceiling being 2 meters. Part of the tunnel which is adapted for the tourist visits spreads over about 850 meters in length, the air temperature is constant throughout the year and is 12 °C, so it is necessary to have appropriate clothes.
Besides artefacts which have been discovered there, the real value of the tunnel is in the recorded values like concentration of oxygen, high concentration of negative ions, Shuman resonance, bioenergy, etc. which enable your body to revitalize there both physically and mentally. For these reasons we have provided an unobstructed space where one can be in order to improve health, as well as in places on a specially energetically potent spots, near Megalith K2, the room with the highest concentration of negative ions.
Shaktipat by Mohanji at this amazing tunnel is an experience not to be missed.

2. BOSNIAN PYRAMID OF THE SUN
The oldest and the biggest pyramid in the world. The visit includes sightseeing of archeological excavations on the North part of the pyramid, where one can see surface blocks made of concrete which had been discovered under the big layer of the soil and vegetation. There is a possibility to visit “energy rock” which has healing properties.

3. PREHISTORIC TUMULUS IN VRATNICA VILLAGE
Sightseeing of the artificially made cone-shaped hill at the top of which have been recorded strong energy spots as well as ultrasound beam at the very top, which makes it an ideal place for meditations.

4. BOSNIAN PYRAMID OF THE MOON
Being 190 meters high, it is the second biggest pyramid in the world (The Big Pyramid in Egypt is up to 147 meters high). Touring includes the visit to the excavated terrace plates.

5. THE TOP OF THE BOSNIAN PYRAMID OF THE SUN
The top of the biggest pyramid in the world is captivating not only because of the view on Bosnian pyramids valley but it is also attractive for touring because of the read off scientifically proven energy phenomena: electromagnetic and ultrasound energy beam with the constant frequency of 28kHz. Besides these phenomena, the pyramid of the Sun is significant as a multi-layered archeological finding where there are remains of several cultures from the recent history (the fortress of Bosnian kings from the Middle Ages, remains of Illyrian and Roman culture).
As the number of places is limited and the interest is high, please register before 1 March 2016.

….

Bosanske piramide sa Mohanđijem (na srpskom)

Program putovanja:
Bosanska dolina piramida je najveći svetski kompleks piramidalnih građevina. Sastoji se od Bosanske piramide Sunca (Visočica) koja je, s visinom od više od 220 metara, znatno viša od Keopsove piramide, zatim bosanske piramide Meseca (Plješevica) visoke 190 metara, Piramide bosanskog Zmaja (Buci) od 90 metara, te obrađenih uzvišenja Hrama Majke Zemlje (Krstač) i Piramide Ljubavi (Čemerac).
Piramide Sunca, Meseca i Zmaja formiraju pravilan jednakostraničan trougao s međusobnom udaljenošću vrhova od 2.170 metara. Orijentacija stranica svih piramida je pravilna, prema kosmičkom severu. U zaključcima “Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida” u avgustu 2008. pedeset pet vodećih svetskih stručnjaka iz 13 zemalja je zaključilo da su “bosanske piramide arheološki fenomen koji treba intenzivno istraživati.”
Autentičnost ovih tvorevina je nedavno potvrđena i od strane svetskih stručnjaka, posle višegodišnje polemike o tome da li se radi o drevnoj piramidi koja je delo ljudskih ruku ili samo o geološkoj formaciji.
Pre svega, te piramide su igrale ulogu GPS markera na Zemlji. Piramide u BiH osiguravaju energetski uticaj koji podiže duhovne aktivnosti. – tvrdi ruski istraživač piramida i graditelj modernih piramidalnih kompleksa Valeri Uvarov. Građevine na brdu Visočica su jedne od najstarijih na planeti, dodaje ovaj arheolog.
Još nekoliko stručnjaka je potvrdilo da se radi o trenutno najvećem arheološkom otkriću i najverovatnije delu visokorazvijene civilizacije još iz doba praistorije.
Poseta kompleksu piramida uključuje meditacije sa prosvetljenim učiteljem Mohanđijem na sledećim lokacijama:

1. PODZEMNI LAVIRINT “RAVNE”
Poseta praistorijskom podzemnom lavirintu, koji se sastoji od mreže tunela i prostorija. Tuneli su osvetljeni i podgrađeni, a prosečna visina tavanice je 2 metra. Uređeni deo tunela za turističke posete prostire se na dužini od oko 850 metara, temperatura vazduha je konstantna tokom cele godine i iznosi 12°C, te je u toku posete neophodno imati adekvatnu odeću.
Pored artefakata koji su tamo pronađeni, prava vrednost tunela je u zabeleženim vrednostima poput velike koncentracije kiseonika, visoke koncentracije negativnih jona, šumanove rezonance, bioenergije i sl., koji omogućavaju da se u toku boravka vaše telo revitalizira, kako fizički tako i mentalno. Iz ovih razloga omogućili smo neometan prostor u kojem je moguće boraviti u cilju poboljšanja zdravlja, kao i mesta za boravak u posebno energetski potentnim tačkama, pored Megalita K2, prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona.
Primanje Šaktipata od Mohanđija u ovom tunelu je istinski dragoceno, nezaboravno iskustvo.

2 .BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA
Najstarija i najveća piramida u svetu. Poseta uključuje obilazak arheoloških iskopa na severnoj strani piramide, gde se mogu videti površinski blokovi rađeni od betona koji su otkriveni ispod velikog sloja zemlje i vegetacije. Moguća je i poseta “ energetskom kamenu”, koji ima lekovita svojstva.

3. PRAISTORIJSKI TUMULUS U SELU VRATNICA
Obilazak veštački napravljenog kupolastog brda na čijem vrhu su očitana jaka energetska mesta i ultrazvučni energetski snop na samom vrhu zbog čega je idealno mesto za meditacije.

4. BOSANSKA PIRAMIDA MESECA
Sa visinom od 190 metara je druga po redu najveća piramida na svetu (Velika Piramida u Egiptu doseže visinu od 147 metara). Obilazak uključuje posetu otkopanim terasastim pločama.

5. VRH BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA
Vrh najveće piramide sveta je osim zadivljujućeg pogleda na Bosansku dolinu piramida privlačan za obilazak zbog očitavanja i naučno dokazanih energetskih fenomena: elektromagnetni i ultrazvučni energetski snop sa konstantnom frekvencijom od 28kHz. Pored ovih fenomena Piramida Sunca je značajna i kao višeslojno arheološko nalazište gde se nalaze ostaci nekoliko kultura iz nedavne istorije (srednjovekovna tvrđava bosanskih kraljeva, ostaci ilirske i rimske kulture).
Napomena: Prijave plaćanjem kotizacije najkasnije do 1. Marta 2016. Broj mesta je ograničen.

Please find the Facebook invite here.

 

One thought on “Bosnian Pyramids with Mohanji | May 2016

  1. Is this trip still open for registration? I have a strong urge to visit this place and Mohanji himself mentioned this place in a Satsang and reading the description, I am quite drawn towards it. I am writing from India and an Indian by birth.

    It would be good to know the trip details, how to join, travel route from India, expenses involved.

    Sudeshna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *