Kriya Intensive at Bosnian Pyramids with Mohanji, Bosnia & Herzegovina | 31st May -5th Jun 2019

Kriya Intensive at Bosnia with Mohanji

Consciousness Kriya Intensive at Bosnian Pyramids with Mohanji, Bosnia & Herzegovina

“Consciousness Kriya is a journey from the noises of life to perfect Silence” – Brahmarishi Mohanji.

We move through Life practicing Consciousness Kriya. If we practice it daily, with devotion, faith and consistence, Kriya roots us in our true nature – Silence.

If we practice Kriya a hundred times, we have cleared the Karma of a hundred lives. The  Karma we have brought to this life to experience is being consumed faster, its being burnt and its vanishing.

When we practice Kriya in the presence of a master this spiritual rocket accelerates even more!

So this year we are gathering once again at the foot of the Bosnian Pyramids in the presence of the spiritual master Mohanji to practice this sacred technique for 6 days, to jumpstart our way to complete spiritual Liberation. High frequency of the Bosnian Pyramids in itself supports the spiritual awakening of an individual, while Mohanji’s consciousness and Shaktipat (Energy Transfer) eradicate the subtle seeds of karma even before they sprout.

For more information, please contact kriya.intensive@mohanji.org

The goal is important, but so is the way. Together it’s faster. Together it’s easier. Together is to get there as one – to the Kriya consciousness.

Zajedno do svesnosti Krije

Krija intenziv 2019, 31. maj – 05. jun

Praktikujući Kriju, prolazimo kroz život. Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, verom i istrajnošću, Krija nas utemeljuje u našoj pravoj prirodi – tišini.

Ako uradimo stotinu Krija, proživeli smo stotinu života, a karma sa kojom smo došli u ovaj život se ubrzano „troši“, spaljuje i nestaje.

Kada se radi u prisustvu majstora, duhovna raketa zvana Krija ubrzava još i više!

I ove godine se okupljamo podno Bosanskih piramida u prisustvu duhovnog majstora Mohanđija da tokom 6 dana praktikujemo ovu svetu tehniku na putu ka potpunom duhovnom oslobođenju. Visoka frekvencija Bosanskih piramida sama po sebi podržava duhovno buđenje pojedinaca, dok Mohanđijeva svest i Šaktipat (energetski transfer) čiste suptilna semena karme i pre nego se ona manifestuju.

Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla kriya.intensive@mohanji.org

Važan je cilj, važan je i način. Zajedno je brže. Zajedno je lakše. Zajedno je jedno do svesnosti Krije.