ذهن

هیچ انسانی بدون تسلط بر ذهن خود آزاد نیست. 

آگاهی درونی

تو باید روشن و آگاه باشی که آن خدایی که به دنبال او می‌گردی، درونت نشسته و تا زمانی که با خودت ارتباط نگیری، نمی‌توانی

Read More »
fr_FRFrench