Privacybeleid

Verzamelen van gegevens
Stichting Mohanji Netherlands Foundation doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Mohanji Netherlands Foundation houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat stichting Mohanji Netherlands Foundation:
• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Waarvoor verwerkt Mohanji Netherlands foundation uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door stichting Mohanji Netherlands Foundation verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres netherlands@mohanji.org of via de Facebookpagina van de stichting vragen stellen, en indien nodig uw persoonlijke gegevens invoeren zodat wij u kunnen beantwoorden
• Het versturen van uitnodigingen aan u
• Het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld
• Het inschrijven van evenementen of programma’s waarvoor u zich heeft opgegeven
• Voor het deelnemen aan inzamelingsacties of vrijwilligerswerk
• Het verwerken van donaties en sponsorgeld in verband met financiële verantwoording en bekendheid geven op onze website en Social media

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres*
• Geslacht*
• Adres*
• Telefoonnummer*
• bankrekeningnummer*
• Achtergrond informatie in verband met vrijwilligerswerk zoals opleiding(niveau), kennis en vaardigheden
• VOG*
*De volgende gegevens maken wij nimmer openbaar.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt stichting Mohanji Netherlands Foundation gebruik van een derde partij voor:
• Inschrijving op andere websites voor bijvoorbeeld evenementen
• Het verzorgen van de (financiële) administratie
• Het verzorgen van uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU zonder uw expliciete toestemming hiervoor (de Global Mohanji Foundation is gevestigd in Zwitserland).

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Mohanji Netherlands Foundation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Denk aan boekhouding en financiële jaarverslagen in verband met financiële verantwoording.

Rechten omtrent uw privacy
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

fr_FRFrench