Boeken van Mohanji

De thuisreis van iemands hart

Een vluchteling komt Thuis is Devi Mohans intieme en boeiende verslag van de reis van haar hart naar huis, naar de ware eenheid met haar geliefde Guru en echtgenoot Mohanji.

Als vluchteling tussen de verschrikkingen en kwellingen van de Joegoslavische oorlogen en tijdens de dramatische schommelingen van het leven daarna stippelt Devi haar eigen pad uit met ongelooflijke vastberadenheid en veerkracht en haar intuïtie als leidend licht.

Een vluchteling komt Thuis gaat over het vieren van het leven, vreugde vinden in de donkerste momenten en dapper uit de schaduw van het slachtofferschap stappen om zo als een baken van Gods Licht te zijn. Elke gebeurtenis in deze memoires van transformatie bloeit op tot een prachtige les, een genezing, een spontaan wonder of een subtiel ontwaken.

Devi Mohan nodigt lezers uit om haar te vergezellen in een veelheid van mystieke en wonderbaarlijke ervaringen en mee te genieten van de zegeningen op haar pad naar de Ene. Voel je geraakt  door haar boodschap van vrede en eenheid, haar uitingen van vrouwelijke kwetsbaarheid en zuiverste liefde.

Devi Mohan is moeder, humanitair, spiritueel diplomaat, voorvechter van traditionele yoga en instrument van genezing, maar in het hart van Devi is Mohan – haar levenspartner en ultieme spirituele gids. Haar naam alleen al is de belichaming van de Eenheid waarvoor haar leven bedoeld was.

Prijs: €25.- exclusief verzendkosten
Bestel nu Een vluchteling komt Thuis via netherlands@mohanji.org

Stilte van Shiva

Wees Jij. Wees jezelf. Wees je oorspronkelijke zelf.

Wees wat je oorspronkelijk bent.

Dat is de kern van spirituele bestaan. Je bent niet alleen je positie, bezittingen en relaties. Om jezelf te vinden heb je alleen maar stilte nodig. Diepe contemplatie. Enkelvoudige concentratie. Diepe stilte. Het hoogste en het ware kan alleen gevonden worden door stilte. De stilte van Shiva. Dit is de stilte van de Bron.

Het is in jou, en buiten jou, dezelfde Bron. Het is in alle wezens. Als dit je enige passie is, is het hier voor jou om te ervaren. Wanneer de ervaring oplost, wordt je Dat. Dan is er geen afscheiding. Het is de enig mogelijke eenheid. Dat is de stilte van Shiva.

Shiva is Aanwezigheid. De zelf-stralende, zelf-verlichte aanwezigheid die alle verdeeldheid verlicht en toch onverdeeld blijft.

Shiva zijn is natuurlijk. Ongebonden zijn is natuurlijk. Dit besef is essentieel om het pad ernaar toe te bewandelen.

Dit boek kan helpen bij een dergelijke diepe contemplatie.

Prijs: €21.50 exclusief verzendkosten
Bestel nu Stilte van Shiva via netherlands@mohanji.org

De Kracht van Zuiverheid (Nederlandse vertaling van het Engelstalige Power of Purity)
Essentiële lezingen & antwoorden
Over spirituele paden & bevrijding

“Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Wat is mijn doel? Waarom lijden mensen? Wat is karma? Wat is reïncarnatie?”. Dergelijke brandende en existentiële vragen hebben velen sinds mensenheugenis geïntrigeerd. Het is niet voor iedereen weggelegd om zich te verdiepen in geheimzinnige en vaak cryptische geschriften, of intense spirituele oefeningen te doen om een glimp van deze waarheid op te vangen.

Een wondermiddel voor ‘waarheidszoekers’ is het boek De kracht van Zuiverheid, samengesteld uit Mohanji’s spontane antwoorden op talloze van dergelijke vragen die werden gesteld tijdens verschillende satsangs (spirituele toespraken) en interacties over de hele wereld. Met vlijmscherpe helderheid en humor biedt Mohanji de lezer diepe, subtiele, maar toch gemakkelijk te begrijpen inzichten in de gevarieerde aspecten van het menselijk bestaan, waarbij hij de ogenschijnlijk contrasterende doelen van hoogste spirituele meesterschap en werelds succes verenigt. Velen gebruiken dit boek als een gids om oplossingen te vinden voor de ontelbare problemen van het leven door willekeurig een van de pagina’s te openen.

In de woorden van Mohanji: “Dit boek is samengesteld om je te helpen jeZELF te vinden en bij je eigen ziel te blijven. Degenen die niet in aanmerking komen om dit boek te lezen, krijgen het niet te zien; Degenen die terloopse lezers zijn, zullen dit boek niet begrijpen; Degenen die op dit bericht zaten te wachten, zien het teken en nemen de volgende stap…”

NIETS IS TOEVALLIG


Prijs: €21.50 exclusief verzendkosten
Bestel nu De Kracht van Zuiverheid via netherlands@mohanji.org

MǝST (Nederlandse vertaling van het Engelstalige gelijknamige boek MAST the ecstatic)
De bevrijde

Karl Marx sprak over de ‘hebbers en de niet hebbers’. Een derde soort bestond altijd in Bharat (het oude India) sinds onheuglijke tijden en gaat tot op de dag van vandaag voort – zij die alles konden hebben, maar niets wilden. De ‘Məsts’(mast). Altijd in innerlijke extase blijvend en levend in volledige vrijheid en overgave, lopen ze over de aarde om je te herinneren aan je verloren glorie. Naar binnen gaan. Om in extase te zijn in jezelf. Om jou te zijn. Een ‘Məst’ zijn. Leer meer over deze verbazingwekkende ‘Məsts’ en de grootse Traditie die ze vertegenwoordigen, door het fascinerende leven van Atmananda Chaitanya. Atmananda is niet zomaar een persoon. Hij is een wake-up call. Dit boek kan mensen doen ontwaken uit de illusies van activiteiten in de schoot van zijndheid, totaliteit en voltooiing. Dit is het verhaal van een mogelijke reis van een gewone man van een eenheid naar het universum. Hij is iedereen. Hij is alles. Hij is JIJ.

Prijs: €21.50 exclusief verzendkosten
Bestel nu MǝST (NL) via netherlands@mohanji.org

Wonderlijke Dagen met Mohanji (Nederlandse vertaling van Miraculous Days with Mohanji)


Na een master in natuurkunde aan het prestigieuze Indian Institute of Technology (IIT), dook ik regelrecht in een wereld van volslagen materialisme en werkte meer dan negentien jaar in de informatietechnologie. Overdag in de ratrace van het bedrijf, ‘s nachts bezig met spiritualiteit vanuit de comfortzone. Ingenieur van beroep, analytisch van geest, zwerver van hart, verloren als ziel. Ik had mijn gescheiden materiële en spirituele werelden. Netjes gecompartimenteerd en bewandeld zoals het uitkwam. Dat was totdat ik mijn spirituele meester, Mohanji, ontmoette en met hem begon te reizen. Een reis van vijf jaar tot en met vandaag, die mijn grondvesten deed schudden. De werelden botsten, gingen op zijn kop en liepen uit de hand. Vergezel mij op mijn wandeling met een Meester op de minder bereisde weg, het onverwachte verwachtend en de onzin begrijpend.

Prijs: €15,00 exclusief verzendkosten
Bestel nu Wonderlijke Dagen met Mohanji (NL) via netherlands@mohanji.org

The Power of Purity (EN) 

Essential essays & answers
About spiritual paths & liberation 
 

“Who am I? Where have I come from? Why am I here? What is my purpose? Why do people suffer? What is karma? What is reincarnation?”. Such burning existential questions have intrigued many since time immemorial. It is not for the faint of heart to pore over abstruse and often cryptic scriptures, or perform intense spiritual practices to get a glimpse of this truth.

A panacea for these seekers is The Power of Purity book, compiled from Mohanji’s spontaneous answers to myriad such questions posed during various satsangs (spiritual discourses) and interactions across the world. With razor sharp clarity and wit, Mohanji provides the reader with deep, subtle, yet easy-to-understand insights on the varied aspects of human existence, uniting the seemingly contrasting goals of highest spiritual mastery and worldly success. Many use this book as a guide to find solutions to life’s myriad problems by randomly opening one of its pages.

In Mohanji’s words, “This book has been compiled to aid you to find your SELF and stay with your own soul. Those who are not eligible to read this book will not get to see it; Those who are casual readers will not understand this book; Those who were awaiting this message will take the cue and the next step…”

NOTHING IS ACCIDENTAL

Prijs: €21,50 exclusief verzendkosten
Bestel nu The Power of Purity (EN) via netherlands@mohanji.org

MǝST 

Karl Marx spoke about the have and the have nots. A third kind always existed in Bharat (ancient India) since time immemorial and continues to this day – those who could have anything but wanted nothing. The Məsts. Remaining always in inner ecstasy and living in complete freedom and abandon, they walk the earth to remind you of your lost glory. To go within. To be in ecstasy within yourself. To be You. To be a Məst. Learn about these amazing Məsts and the grand Tradition that they represent, through the fascinating life of Atmananda Chaitanya. Atmananda is not just a person. He is a wake-up call. This book may awaken people from the illusions of activities into the lap of beingness, totality and completion. This is the story of a possible journey of an ordinary man from a unit to the Universe. He is everybody. He is everything. He is YOU.

 

Prijs: €21,50 exclusief verzendkosten
Bestel nu MǝST  (EN) via netherlands@mohanji.org

Silence of Shiva (EN) 

Be You. Be yourself. Be your original self. Be what you originally are. This is the core of spiritual existence. You are not just your position, possessions and relations. To find yourself, all you need is silence. Deep contemplation. Single pointed concentration. Deep silence. The highest and the truest can be found only through silence. The silence of Shiva. This is the silence of the Source.

It is within you, and outside of you, the same Source. It is in all beings. If it is your only passion, it is right here for you to experience. When the experience dissolves, you will become That. Then there is no separation. It is the only unity. That is the silence of Shiva.

Shiva is Presence. The self-glowing, self-illuminated presence that illumines all divisions while remaining undivided.

Being Shiva is natural. Being unbound is natural. This awareness is essential to walk the path towards it.

This book might help such deep contemplation.

Prijs: €21,50 exclusief verzendkosten
Bestel nu Silence of Shiva (EN) via netherlands@mohanji.org

hi_INHindi