باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم معنویت ستون فقرات زندگی است … کسانی که “چشم” دارند “خواهند دید”. دیگران نخواهند دید، چون آنها “کوری” را انتخاب کرده‌اند. در دنیای واقعی، اگر کسی فراتر از ایگو و منیت زندگی کند، چیزی برای اثبات وجود ندارد. بالاتر یا پایین‌تری وجود ندارد. هیچکس بهتر یا کمتر نیست. …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم Lees meer »