ادای احترامی به شیردی سای بابا

ادای احترامی به شیردی سای بابا آواتار والا – سای بابا شیردی سای بابا چنین فرمودند: خداوند محافظ مستمندان است. به جز او چیزی وجود ندارد. به من نگاه کن و من به تو نگاه خواهم کرد. به طور کامل به گورو اعتماد کن. این تنها سادانا است. گورو تمام خدایان است. در سکوت بنشین. …

ادای احترامی به شیردی سای بابا Lees meer »