ناگا لوکا، دنیای مارها

دنیاهای گوناگون، ساختارها و چیدمانهای متنوع و گونه‌های گوناگونی در این جهان وجود دارد. دستگاه‌های ساخت بشر فقط می‌توانند جنبه‌های خاصی از کهکشان راه شیری، منظومه خورشیدی ما را به ما نشان دهند. دستگاه‌های ما فقط جنبه‌های متراکم قابل مشاهده و مادیاتی را نشان می‌دهند که حواس ما می‌تواند درک کند و ذهن می‌تواند احساس کند. دستگاه‌های ما فقط جنبه‌های متراکم قابل مشاهده و مادیاتی را نشان می‌دهند که حواس ما می‌تواند درک کند و ذهن می‌تواند احساس کند.