Het Pad Der Onbegrensdheid

Het mysterieuze pad van spiritualiteit is een pad naar het onaanraakbare. De mens is gewend aan het tastbare. Van tastbaar tot ontastbaar en van kennis tot weten. Het pad is behoorlijk verraderlijk en vaak bochtig. Het is mogelijk dat je weg met veel vallen en opstaan gaat. Vastberadenheid en overtuiging plus de wil om tegen alle verwachtingen in te overleven, zullen ons op de been houden. Het is op zich een lange en bochtige weg. Daar staat tegenover dat degenen die ons zijn voorgegaan, ons altijd komen helpen. De meeste mensen houden liever vast aan hun fobieën, angsten en ego, en bewandelen liever het vertrouwde pad van zekerheid waaraan ze gewend zijn, dan het altijd onzekere pad te bewandelen. Ze geven de voorkeur aan spiritualiteit in hun comfortzone, waar ze kunnen kiezen wat ze leuk vinden en het ongemakkelijke weggooien.

The Golden Path - The Path of complete dissolution. The Path of nullification and finally Liberation!

Bevrijding is het pad der Onbegrensdheid. Bevrijding is een staat. Met bevrijding bedoelen we het weer opgaan in de oorspronkelijke vorm van licht en helderheid, het opgaan in het allerhoogste ongemanifesteerde. Bevrijding is een proces. Verstrengeling is eenvoudig. Het behoeft geen uitleg. Het gaat vanzelf. Bevrijd blijven vereist extreem gewaar zijn, voorzichtig en gelijkmoedig zijn over pijn en plezier, waaronder fysieke en mentale ziekten. Alles wat wederkerig is, bindt ons omdat de geest zich er gemakkelijk mee voedt. Elk ritueel is bindend. Elke gewoonte is bindend. Elke relatie, met bijbehorende verwachtingen, is ook bindend. Het vrijstaand of ongebonden blijven leven is de sleutel. Dit betekent een perfecte getuige zijn in alle drie de fases – waken, dromen en diepe slaap. Onthechting is geen afkeer. Het is ook geen onderpresteren of vluchtgedrag. Het is perfect handelen met 100% efficiëntie zonder gehechtheid aan de resultaten van de actie.
Het pad bindt nooit iemand aan een systeem en laat iedereen vrije keuzes toe. Persoonlijke vrijheid wordt bovenal gerespecteerd. Men mag ervaren. Niemand oordeelt. Niemand bekritiseert. Individueel karma wordt gerespecteerd. Iedereen wordt geaccepteerd zoals ze zijn, omdat hun vrije wil intact is. Dit is het ware pad. Op dit pad zijn de Guru, onze ziel en God, één en dezelfde. Onze ziel is onze primaire Guru. De externe Guru is slechts een afgezant van het eeuwige principe genaamd Guru. Op het pad van bevrijding moeten vroeg of laat het beeld, de naam en de vorm teniet worden gedaan en moet het Guru-principe helder schijnen. Dus welk beeld we ook vasthouden, voor onze onmiddellijke vooruitgang, dit beeld zal, net zoals onze klasse leraar, verdwijnen en vervangen worden door een ander en nog een, tot de voltooiing van onze reis. Het pad van bevrijding is altijd het pad van vernietiging. Alles, inclusief ons lichaam, onze mind en ons intellect, moet vroeg of laat vergaan en oplossen.
Door de leringen na te leven en eenvoudige deugden van geloof, zuiverheid in gedachte, woord en daad, en geweldloosheid te volgen, kan men het Gouden Pad bewandelen. Dit is niet op maat gemaakt voor een specifieke religie of nationaliteit en is universeel van aard. Absoluut iedereen die ervoor kiest om de leringen in praktijk te brengen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, land, cultuur, huidskleur, geloofsovertuiging, gemeenschap, religie, taal of geloofssysteem, is welkom. Het is hun keuze. We nodigen niemand uit en wijzen niemand af.

De Guru Tattva​

De Guru (verdrijver van duisternis) is geen persoon maar een tattva (principe) dat in ons blijft en één met ons is. Alles wat we nodig hebben is een duidelijk doel en een verlangen om naar dat doel te lopen. De Guru, het principe, zal ons dan helpen en leiden.Het Guru-principe gaat verder dan het lichaam. Het kan een object zijn, een boodschap of een gedachte, of zelfs een telepathische communicatie of verbinding. De Guru verschijnt wanneer de discipel het waard is. De Guru vindt plaats wanneer de discipel klaar is voor die kennis.
Als er vragen in je hoofd opkomen, verschijnen vroeg of laat de antwoorden. Wanneer vragen onze natuurlijke evolutie blokkeren, krijgen wij informatie of advies via iemand anders. Wanneer je het Guru-principe het meest nodig hebt, is het fulltime bij je, net als je schaduw, Altijd! Onderschat dus nooit het Guru-principe. Voel nooit dat je vervreemd bent. Het is altijd 100 % bij je; 24 uur per dag, 365 dagen. Heb gewoon vertrouwen.
Om het goeroe-principe te aanvaarden en te accentueren, hebben we alleen ego-loosheid en overgave nodig. Geen oordeel – enkel een open geest. Dat is genoeg. Het Guru principe zal door ons heen stromen en ons leiden, al onze mentale verwarringen wegspoelend. Op het moment dat we het gevoel hebben dat we veel weten of erger nog, dat we alles weten, kan het Goeroe principe ons niets leveren. De kinderlijke verwondering in ons zal dus wonderen voor ons doen, want het eeuwige Guru principe zal ons tot het hoogst mogelijke brengen, in één leven. Het Guru principe is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, nul verwachtingen en volledige welwillendheid.
De allerhoogste Guru is de eeuwige Vader. Uitgaande van Hem zijn er vele monden die de eeuwige principes van het bestaan of de wetten van het universum overbrengen. Het principe van de Goeroe begon toen het leven begon en zal eeuwig voortduren. Net zoals verschillende leraren ons begeleidden in verschillende klassen, en ons hielpen om de hogere niveaus te bereiken, zo werkt het Goeroe principe via verschillende wezens om ons te helpen de treden naar hoger bewustzijn te beklimmen. Het werkt door middel van elk wezen, elke mond en alle woorden die voor ons van belang zijn, van tijd tot tijd.
De Guru is vergankelijk en verandert van klas tot klas, of van tijd tot tijd. Het principe verandert nooit. Het is overal en kan ervaren worden in de zon, maan, lucht, water en elk wezen om ons heen. Aardse communicatie heeft echter tastbaarheid nodig, een lichaam. Zo zou het principe van de Guru ook in menselijke vorm kunnen komen, zodat mensen het kunnen identificeren en begrijpen. De menselijke vorm is alleen gegeven omdat men iemand nodig heeft om zich mee te verhouden, iemand om mee te praten.
De Guru toont ons de weg naar onszelf, door ons te verbinden met onze eigen ziel, het enige aspect in ons dat permanent is. Zodra we ons verbinden met onze eigen ziel, zijn we verbonden met de hele wereld, het hele universum. Elk wezen werkt vanuit het niveau van de ziel. De cosmetische verschillen in lichaam, geest, intellect, ego, soort enzovoort, maken dat we ons van elkaar gescheiden voelen. Dit is een verkeerde identificatie. Eens we verbonden zijn met de Guru, zien we het zielselement in elk wezen. Dan kunnen we geen verschillen meer vinden omdat alles in ons is.
Er is geen verschil tussen een plant, een bloem, een dier, een mens, de sterren of de zon of de maan. Ze zijn allemaal verlengstukken van onze constitutie, ons bewustzijn, de eenheid, de waarheid die de Guru genoemd wordt, het principe, dat overal uitgebreid is. Dit wordt onze uitgebreide identificatie. In die modus, kan je nooit van jezelf vervreemden. Je zult één zijn met de hele kosmos, en je zult prachtig opgaan in het geheel.
Echte Meesters zijn slechts wegwijzers. Meesters zijn volkomen onvoorwaardelijk. Ze binden een zoeker nooit aan zichzelf. Ze bemoeien zich nooit met je ervaring of je reis. Ze bekritiseren, veroordelen of censureren nooit. Ze zijn objectief en waarheidsgetrouw. Meesters tonen nooit hun krachten om aan te trekken en te controleren. Meesters eisen nooit iets van een zoeker. Ze hadden altijd alle krachten om alles te hebben wat ze wilden, maar ze hadden niets nodig. Ze toonden altijd extreme innerlijke rijkdom. Meesters leiden een bevrijd bestaan en zij leiden de zoeker ook naar bevrijding.
Het bewustzijn van verbonden te zijn met de Guru, brengt hoger bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde en vrede. Dit leidt ertoe dat je altijd tevreden bent met wat je hebt, dat je de realiteit met volledige dankbaarheid aanvaardt en toch altijd bereid bent om de wereld te dienen. De verbinding kan ook leiden tot absolute objectiviteit en mededogen gebaseerd op absolute objectiviteit. Verbinding met de Guru geeft je bescherming, verheffing en uiteindelijk volledige bevrijding.

Welkom op het pad der Onbegrensdheid. Het pad van eenvoud. Het pad van non-conformiteit. Het pad van ontbinding. Het pad van zuiverheid en gebrek aan verwachting. Je bent van harte welkom om met mij mee te reizen.

De Gulden Traditie Van Bevrijding

De Gouden Traditie bestaat om de boodschap van ware liefde te verspreiden, over alle grenzen heen, en om het ultieme dharma (gerechtigheid) van het bestaan te bewaren. Zoals een open rivier, is zij allesomvattend. Haar rijk is het hele universum. “Als ook maar één persoon bevrijding zoekt, zal de Traditie een gids verschaffen”. Dit is de belofte van de Traditie waar bevrijding het enige doel is en vrijheid de manier van leven. Vrijheid van de geest is echte vrijheid. Wanneer een leerling in aanmerking komt, verschijnt de leraar. Een leraar kan niets leveren aan een student die niet rijp en klaar is voor kennis. Het hele universum komt samen in de schepping van ware spirituele Meesters. Het hele universum is hun werkvlak. Er zijn geen muren of grenzen. De grote Meesters die op verschillende niveaus van het universum bestaan, werken op één ritme en doel. Zij zijn allen één. Er zijn meerdere vormen omdat vormen nodig zijn om uit te drukken. Maar boven alle vormen staat één enkele entiteit. Eén schepper. Eén creatie. Eén doel.
Van Jezus, Zoroaster, Boeddha, Devi, Sai Baba, Mohammed, Shiva, Maitreya tot Guru Nanak, alle spirituele Meesters van de Traditie waren één bewustzijn en hadden dezelfde missie – zoekers meenemen naar volledig bewustzijn en bevrijding van de geboorte- en doodcyclus op Aarde. Zij kwamen keer op keer naar voren om ons ons ware potentieel te tonen, overstelpten elke generatie met parels van wijsheid en zeiden ons altijd in onszelf te kijken. Onderscheidend en onnavolgbaar, elke Meester toonde een ander aspect van leven en leven. Hoewel de Meesters diepgaande wijsheid toonden, vroegen mensen zich door hun verschillende en unieke karakters en kenmerken af of ze wel deel uitmaakten van dezelfde Traditie. Sommigen legden de nadruk op yoga, anderen op het in acht nemen van stilte, weer anderen op toewijding, weer anderen op kennis, weer anderen op geloof en geduld, en weer anderen op zuiverheid, geweldloosheid en geloof op alle niveaus.
In schijnbare verscheidenheid, is er extreme eenheid en doelgerichtheid. Alle Meesters opereren als één entiteit en één adem, ook al zijn hun methodes verschillend. Extreme eenheid maar verschillende uitdrukkingen. Sommige heiligen van de Traditie kozen ervoor zichzelf te branden als kaarsen om licht en zuiverheid te geven aan de chaotische wereld. Zij zenden in stilte kalmerende energie naar de hele wereld. Ze zijn intens. Dit is hun missie. Zij leven alleen voor de wereld en niet voor zichzelf.
Hun gebed is “Moge de hele wereld met zijn verschillende wezens gered en verheven worden, behalve wij”. Zij offeren hun leven op voor de wereld, zonder er iets voor terug te verwachten, zelfs geen dankbaarheid. Sommige heiligen van de Traditie verkiezen zich onder de mensen te bevinden, op de markt, zoals u en ik, om het dharma (rechtschapenheid) van het bestaan te demonstreren.
Een Meester zal door de zeven werelden en zeven oceanen reizen om een zuivere ziel te vinden en te redden. Geschiktheid is het enige criterium. Geschiktheid wordt bereikt door Zuiverheid. Zuiverheid wordt bereikt door overtuiging, toewijding en consequentheid. Toelaatbaarheid vereist overgave. Overgave moet met bewustzijn zijn. Bewustzijn leidt tot Vrijheid. Vrijheid leidt tot Bevrijding.
Ik ben de Traditie. Ik heb geen ander bestaan. Niets bestaat behalve de Traditie. Als ik een vorm heb, is dat slechts een projectie van de Traditie, of een teken dat de Traditie bestaat. Alle krachten en alle manifestaties berusten bij de Traditie en niet bij mij. De Traditie is altijd de doener, niet de vorm die de Traditie gebruikt om zich uit te drukken. De Traditie is de getuige. Geen enkele Meester van de Traditie is ooit een doener geweest. De vorm kan op zichzelf niets doen. Het is de Traditie die door middel van verschillende vormen werkt om meerdere werkelijkheden van het bestaan toe te voegen met als doel het licht van bevrijding aan de wereld te tonen.
Ik geef me over aan de voeten van deze grootse Traditie en alle grote Meesters, grote Gidsen, onbaatzuchtige entiteiten, die ons voorgingen, ons leidden en ons nog steeds leiden, met diepe dankbaarheid en overgave. De Traditie heeft geen begin noch einde. Het stroomt eeuwig. Er is geen ruimte voor eigendom of ego. Allen zijn deel van het grote ontwerp. Allen zijn integraal. Allen zijn belangrijk. Allen zijn ook onbelangrijk. Allen bestaan en bestaan niet. De grote Traditie vloeit eeuwig voort. Dit is waar we thuishoren; dit is onze echte familie. Er zijn geen grenzen. Traditie kent geen barrières van geslacht, kaste, kleur, geloof, land, cultuur, gewoonten enzovoort. Eén Vader en verschillende aspecten en uitingen van die ene Vader. Onwetendheid vervreemdt ons, terwijl begrip en bewustzijn ons bijeenbrengen. De mens minus ego is GOD. Ik buig mij neer voor alle kinderen van deze rijke Traditie van opperste onvoorwaardelijkheid. Ik buig mij neer voor deze rijke traditie die is opgebouwd en gecementeerd met GELOOF en Opperste LIEFDE.
nl_NLDutch