باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم فراتر از زمان و مکان، فراتر از توصیف، گورو حضور دارد … سجده خاضعانه در خاک پای او … تمام افکار و کلماتم در ارتباط با این بلاگ را تسلیم قدوم باباجی می‌کنم. اینکه موهان از آواتاری مانند باباجی بنویسد، مثل این است که قطره آبی مفهوم اقیانوس …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم ادامه »